späť na web

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 GDPR Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe

Identifikačné údaje Poskytovateľa:
Imperio s.r.o., Vrlíkova 1884/72 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 47604352,
DIČ: 2023989682,
zapísaná OR - OS Žilina,
odd. Sro, vl.č.61478/L

Poskytovateľa služieb je možné kontaktovať:

 • na e-mailovej adrese: info@beachflagy.sk
 • telefonicky: +421 902 622 604

 

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 4.1. tohto článku.

Vaše osobné údaje spracúvame z organizačných dôvodov pri predaji výrobkov, z dôvodu zaslania alebo sprístupnenia informácií, zakúpených produktov, vybavovania reklamácií a poskytovania informácií a na marketingové účely.

1.1

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mail, (názov a sídlo spoločnosti), pri vyplnení nákupného formulára sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaním a poskytovaním výrobku, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, informovanie užívateľa a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, newsletter…). V prípade nesprávnosti údajov, Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých údajov.

1.2

Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 1.1 tohto článku dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle nariadenia GDPR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

1.3

Predajca tovaru je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na obchodné činnosti. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám pokial to nie je nutné, výnimkou môžu byť sprostredkovatelia Slovenská Pošta, alebo iná kuriérska služba a sprostredkovateľom pri spracúvaní účtovníctva Poskytovateľa. Toto poskytnutie musí byť v súlade s nariadením GDPR.

1.4

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, zákonov a nariadení. Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

1.5

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Poskytovateľ chráni osobné údaje v zmysle GDPR pred: znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

1.6
Informácie o právach Dotknutej osoby, zákazníka

 1. Práva osoby poskytujúcej osobné údaje:
  1. Právo na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 GDPR
  2. Právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR
  3. Právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR:
   1. na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,
   2. dotknutá osoba odvoláva súhlas, ktorým udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov,
   4. spracúvanie osobných údajov je nezákonné,
   5. je dôvodom pre vymazanie splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, Zákona o ochrane os. údajov, osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDPR
  5. V zmysle čl. 19 GDPR je Poskytovateľ povinný informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania.
  6. Právo na presnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR
  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR
  8. V zmysle čl. 22 GDPR právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov
  9. V zmysle čl. 34 GDPR právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby.

1.7
Obmedzenie spracúvaných údajov

Poskytovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov ak:

 1. Dotknutá osoba správnosť osobných údajov namieta,
 2. Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, Dotknutá osoba odmieta ich výmaz a žiada len obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté,
 4. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných dôvodov, tu rozhoduje, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

1.8
Predmet, povaha a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Predmet spracúvania osobných údajov:

 1. Predaj tovaru – vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, a pod.
 2. Marketingové účely – zasielanie informácií o produkte, cenových zvýhodneniach a novinkách.

1.9
Poskytnutie informácií dotknutej osobe, užívateľovi

V zmysle čl. 13 GDPR a čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, je poskytovateľ povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie na základe jej žiadosti. Spravidla jej ich poskytne v rovnakej forme, v akej bola podaná žiadosť.  Poskytovateľ je povinný Dotknutej osobe poskytnúť súčinnosť pri uplatňovaní práv v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Poskytovatej je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Poskytovateľ opakovane v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Poskytovateľ informácie poskytuje bezodplatne.

V prípade, ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, neprimeraná pre jej opakujúca sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať adekvátny poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie týchto informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami a zákonmi SR.

Tieto zásady Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť odo dňa 1.9.2018.